Oferta

 

Firma LOCUM zajmuje się kompleksową obsługą nieruchomości. Szeroki wachlarz oferowanych usług pozwoli nam na dostosowanie się indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Wykonujemy czynności z zakresu:

 1. Bieżącej obsługi nieruchomości
 • W ustalenia aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i ich właścicieli zgodnie z obowiązującym prawem,
 • zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, odprowadzania ścieków i gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez podpisanie umów z odpowiednimi podmiotami.
 • ubezpieczenie budynku,
 • opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych dotyczących nieruchomości wspólnej,
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji na zebrania Wspólnot (uchwały, sprawozdania, planów rzeczowo – finansowych, planów remontów, analiz itp.)
 • zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty,
 • sporządzanie sprawozdań okresowych dla potrzeb GUS zgodnie z odpowiednimi wymogami,
 • wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w stosunku do właścicieli – dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej,
 • przyjmowanie od właścicieli informacji o awariach,
 • tworzenie regulaminów określających zasady funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • windykacja opłat należnych od właścicieli lokali oraz innych podmiotów,
 • odczyty wodomierzy zimnej i ciepłej wody i ciepłomierzy,
 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed wszystkimi organami władzy rządowej i samorządowej oraz sądami.
 1. Utrzymania stanu technicznego nieruchomości
 • bieżąca konserwacja pozwalająca na utrzymanie w należytym stanie instalacji i urządzeń znajdujących się w budynku,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • zlecanie wykonania prac konserwacyjnych lub drobnych remontów,
 • zlecanie przeglądów wymaganych przez przepisy ustawy Prawo Budowlane oraz innych aktów prawnych,
 • współpraca z Zarządem Wspólnoty w sprawie wyłaniania wykonawców robót,
 • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji pozwalającej na przeprowadzenie remontu bądź modernizacji obiektu (zgłoszenia, pozwolenia na budowę, umowy na roboty budowlane itp.) oraz załatwienie spraw w tym zakresie,
 • uczestnictwo w odbiorach robót.
 1. Obsługi finansowo – księgowej obejmującej:
 • zapewnienie usług w zakresie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo – finansowego),
 • rozliczanie planu gospodarczego,
 • naliczanie zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz opłat na utrzymanie lokalu (centralne ogrzewanie, podgrzanie wody, zimna woda i ścieki itp.) stosownie do podjętych uchwał przez właścicieli lokali,
 • rozliczanie każdego lokalu indywidualnie ze wszystkich kosztów składających się na jego utrzymanie za wyjątkiem tych, które są pokrywane bezpośrednio przez właściciela tego lokalu,
 • prowadzenie rachunku bankowego Wspólnoty,
 • zapewnienie właścicielom możliwości monitorowania stanu rozrachunków i ich historii, podjętych uchwał, regulaminów, oraz innych dokumentów dotyczących lokalu i nieruchomości wspólnej 24h przez serwis internetowy,
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań dla Zarządu Wspólnoty,
 • stała kontrola sald właścicieli lokali.
 • składanie w imieniu Wspólnoty wszelkich sprawozdań i deklaracji wymaganych przepisami prawa do Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Miejskiego,
 1. Utrzymania porządku i zieleni włącznie z utrzymaniem zimowym nieruchomości obejmującym:
 • sprzątanie klatek schodowych,
 • wind,
 • garaży podziemnych przy użyciu zamiatarek, szorowarek i myjek wysokociśnieniowych,
 • przycinanie drzew i krzewów,
 • koszenie trawy,
 • odśnieżanie profesjonalnym sprzętem oraz posypywanie piaskiem i odpowiednią chemią w zależności od panujących warunków atmosferycznych.
 1. Gotowości działania elektryków i hydraulików w zakresie usuwania awarii w części nieruchomości wspólnej oraz konserwatorów, którzy wykonają drobne prace naprawcze i remontowe.